Algemene Voorwaarden

KvK registratienummer: 17187244

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen door of namens Croan Consult, op alle opdrachten aan Croan Consult en op alle overeenkomsten betreffende dienstverlening waarbij Croan Consult partij is, tenzij schriftelijk met de opdrachtgever respectievelijk zijn rechtsopvolger is overeengekomen van deze voorwaarden af te wijken.

2. Definities

Croan Consult: die aan opdrachtgever een aanbieding heeft gedaan of met opdrachtgever een verbintenis is aangegaan en die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Opdrachtgever: de partij aan wie Croan Consult een aanbieding heeft gedaan of met wie Croan Consult een verbintenis is aangegaan.
Diensten: de door Croan Consult te leveren diensten, waaronder onder meer te verstaan voorlichting, trainingen, opleiding, coaching, intervisie, supervisie.

3. Grondslag offertes

Croan Consult zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4. Beschikbaar stellen van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

De opdrachtgever verstrekt tijdig alle benodigde informatie die Croan Consult nodig heeft om de uitvoering van de opdracht goed te laten verlopen. Opdrachtgever zorgt voor naleving van de in de offerte of opdrachtbevestiging overeengekomen afspraken betreffende trainingsruimte, audiovisuele hulpmiddelen, aantal deelnemers, en dergelijke. Croan Consult behoudt zich het recht toe om de uitvoering van de opdracht op te schorten wanneer opdrachtgever niet aan de vastgelegde afspraken heeft voldaan.

5. Personeel

Croan Consult kan in overleg met de opdrachtgever van uitvoerder wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van uitvoerder kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Croan Consult plaatsvinden.

Het betrekken of inschakelen van derden door de opdrachtgever bij uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

6. Uitvoering van werkzaamheden

Croan Consult is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan stakingen, ongevallen, blokkades, ziekte van werknemers van Croan Consult die bij de uitvoering betrokken zijn of door Croan Consult ingeschakelde derden.

Croan Consult behoudt zich het recht voor om bij cursussen/trainingen met een open inschrijving bij te weinig deelname een cursus/training op te schorten of te annuleren, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Wanneer een training/cursus wegens te weinig deelnemers geen doorgang kan vinden stelt Croan Consult de opdrachtgever uiterlijk drie dagen voor de start van een cursus/training hierover in kennis.
Opdrachtgever dient uiterlijk twee weken voor de uitvoering van een dienst kenbaar te maken wanneer een dienst niet op het afgesproken tijdstip en/of de afgesproken locatie doorgang kan vinden, tenzij in de offerte anders is vermeld.
Geschiedt afzegging niet binnen de gestelde termijn dan heeft Croan Consult het recht de dienst bij de opdrachtgever volledig in rekening brengen. Wanneer een dienst tijdig is afgezegd is de opdrachtgever geen betaling verschuldigd.

7. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte of opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
Croan Consult mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Croan Consult behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.
Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

8. Vertrouwelijkheid

Croan Consult en de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever jegens derden, uitgezonderd die situaties waarin de opdrachtgever schriftelijk toestemming verleent om nader genoemde informatie aan met name genoemde derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid

Croan Consult is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid, waarop bij het verlenen van diensten in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het in de opdrachtbevestiging tussen Croan Consult en opdrachtgever overeenkomen bedrag.

10. Offertes/opdrachtbevestigingen

De door Croan Consult gemaakte offertes/opdrachtbevestigingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Croan Consult is slechts aan de offerte/opdrachtbevestiging gebonden indien de aanvaarding door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

11. Prijzen

Prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en reiskosten. Indien een aangeboden dienst vrij van BTW is wordt hiervan in de offerte melding gemaakt. Mocht de fiscus alsnog tot een naheffing van BTW besluiten dan volgt een navordering aan de opdrachtgever over de te betalen BTW over het in de opdracht overeengekomen bedrag.
Croan Consult behoudt zich het recht voor haar tarieven aan te passen aan externe prijs- en loonontwikkelingen.
Tussentijdse tariefwijzigingen worden niet doorberekend in bestaande opdrachten die een kortere doorlooptijd (= tijd tussen opdrachtbevestiging en afronding uitvoering) hebben dan zes maanden.
Tussentijdse tariefwijzigingen bij bestaande opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, gaan in aan het begin van de zesde maand na de aankondiging.

12. Duur en afsluiting van de opdracht

De overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de opdracht zullen door Croan Consult zo goed mogelijk in acht worden genomen. Een enkele overschrijding brengt Croan Consult echter nog niet in verzuim, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze leveringstermijn als fatale termijn moet worden beschouwd.

13. Betaling

Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, inclusief de kosten van de door Croan Consult ingeschakelde derden, zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

14. Toepassing recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan Consult.